La Oficina del Censo Electoral ha publicat les dades del Cens Electoral de Residents Absents (CERA) que s’utilitzarà en les eleccions al Parlament de Catalunya convocades per l’Estat espanyol pel 21 de desembre de 2017.

CALENDARI PER A PODER PARTICIPAR EN LES ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA DEL PRÒXIM 21 DE DESEMBRE DE 2017

28 d’octubre – Publicació de la convocatòria d’eleccions

Del 3 al 10 de novembre – Consulta del Cens Electoral que s’exposarà a Ambaixades i consolats. Contacte Consolat d’Espanya a Berlín.

 • Divendres 3/11 – 09.00-14.00 h
 • Dissabte 4/11 i diumenge 5/11 – 10.00-13.00 h
 • Dilluns 6/11, dimarts 7/11, dimecres 8/11 i dijous 9/11 – 09.00-17.00h
 • Divendres 10/11 – 09.00-14.00 h

Del 3 al 10 de novembre – Reclamacions per inclusió / exclusió al cens electoral (CERA) (en els horaris anteriors)

Del 3 al 13 de novembre – Resolució de les reclamacions per inclusió / exclusió al cens electoral (CERA)

El 14 de novembre – Exposició de la resolució de les reclamacions als consolats (CERA)

Del 28 d’octubre al 22 de novembre – Termini per a sol·licitar la inscripció com a temporal al registre ERTA

Del 28 d’octubre al 22 de novembre – Sol·licitud prèvia del vot per correu CERA i ERTA (‘voto rogado’)

Del 25 de novembre a l’1 de desembre (o del 2 al 9 de desembre si hi ha recursos d’impugnació contra llistes) – Tramesa de la documentació pel vot per correu CERA i ERTA des de les Delegacions Provincials de l’Oficina el Cens Electoral als electors que ho hagin sol·licitat.

Es pot fer el seguiment de l’estat de l’enviament del vot aquí.

Del 25 de novembre al 16 de desembre – Termini per a enviar el vot per correu al consolat o Ambaixada (Electors CERA)

Del 25 de novembre al 16 de desembre – Termini per a enviar el vot per correu a la teva mesa electoral (Electors ERTA)

Del 17 al 19 de desembre (ambdós inclosos) – Dipòsit del vot en urna a consolats o ambaixades (Electors CERA).

 • Diumenge 17/12 – 10.00-17.00 h
 • Dilluns 18/12– 09.00-20.00 h
 • Dimarts 19/12– 09.00-20.00 h

La votació en urna es realitza utilitzant les paperetes que us han enviat per correu.

El 24 de desembre es pot anar al recompte del vot exterior a la junta electoral.

Existeix la possibilitat d’apuntar-se com interventor als consolats.

Abans de les eleccions (electors CERA)
Si sou residents permanents en el vostre país d’acollida, comproveu que esteu inscrits en el CERA (Cens Electoral de Residents Absents).

La consulta de les llistes electorals, entre el 3 i el 10 de novembre, és molt important pels electors residents, ja que és l’única possibilitat que permet conèixer la correcta inclusió al cens i si cal presentar l’oportuna reclamació. Si l’adreça de l’elector no consta correctament al cens no podria rebre la documentació electoral per poder votar. Ull especialment si heu canviat de domicili!

La consulta és pot fer en persona, telefònicament (030 254 007 161) o per correu electrònic (emb.berlin.sc@maec.es) prèvia identificació completa (nom, cognoms, data de naixement DNI/passaport i adreça).

Telemàticament a través de  https://sede.ine.gob.es si es té certificat electrònic.

Les reclamacions s’han de fer personalment a la secció consular amb un imprès que us facilitaran, i es resolen en un termini màxim de 10 dies, en les dates i horaris indicats anteriorment.

Si no esteu inscrits al consolat i sou residents temporals
Si sou residents temporals en el vostre país d’acollida i, en conseqüència, no us heu
donat d’alta en el Registro de Matrícula Consular (RMC) com a residents permanents
podeu, si no heu fet ja, donar-vos d’alta en el registre ERTA (Espanyols Residents
Temporalment Absents). La sol·licitud s’ha de formular personalment en les oficines
consulars o les seccions consulars de les ambaixades no més tard del 25è (vint-i-cinquè)
dia posterior a la convocatòria del procés electoral, és a dir del 28 d’octubre al 22 de
novembre.
L’imprès de sol·licitud es pot trobar en els consolats i les seccions consulars
d’ambaixades i al web del Ministeri d’Afers Exteriors i Cooperació espanyol aquí

Si ja estàs inscrit com a resident temporal al registre ERTA des de fa, almenys, un any
és possible que el Consolat t’exigeixi que t’inscriguis com a resident permanent.

Els electors inscrits a l’ERTA no poden votar en urna.

Primera sol·licitud de Vot (‘voto rogado’).

El procediment electoral en vigor es basa en el denominat “voto rogado”, és a dir que l’elector ha de sol·licitar previment les paperetes de vot a la corresponent Delegació Provincial de la Junta Electoral i, només en segona instància, un cop rebuda la documentació electoral, pot exercir el seu vot.

Els electors inscrits al CERA que vulguin exercir el seu dret de vot han de formular per correu o per fax, no més tard del 22/11, la sol·licitud de vot adreçada a la Delegació Provincial de l’Oficina del Cens Electoral, omplint un imprès oficial que els hi serà enviat al domicili que figura en el CERA a tots els inscrits en el cens. Això no impedeix poder obtenir aquest imprès de sol·licitud de vot, que ja està disponible, en les dependències consulars o per via telemàtica a ambaixades, consolats o webs ministerials. El podeu descarregar aquí.

Els electors hauran d’enviar la sol·licitud de vot i incloure, juntament amb l’imprès de sol·licitud de vot, una fotocòpia del passaport o del DNI, expedits per autoritats espanyoles, o bé la certificació de nacionalitat o d’inscripció en el Registro de Matrícula Consular, expedides pel Consolat d’Espanya en el país de residència. Alternativament al fax i correu ordinari es pot utilitzar també el sistema de ‘ruego de voto por internet’ que és, en principi, el més ràpid i eficaç. Si voleu sol·licitar el vostre vot d’aquesta manera teniu dues opcions:

Per internet amb certificat electrònic. Accedint al tràmit “Solicitud voto CERA”  mitjançant un certificat electrònic reconegut associat al teu Documento Nacional de Identidad (DNI).
Per internet amb la clau de tramitació telemàtica (CTT) que rebreu per correu postal al domicili d’inscripció. Accedint al tràmit “Solicitud voto CERA” amb la CTT, caldrà seguir les instruccions i adjuntar un fitxer amb UN d’aquests documents: DNI, passaport, certificat de nacionalitat espanyola o certificat d’inscripció consular.

Recepció de la documentació electoral
Un cop la Delegació Provincial de l’Oficina del Cens Electoral hagi rebut la sol·licitud de vot, procedirà a enviar a la direcció especificada per l’elector la documentació següent:

 • Paperetes de votació
 • Sobre de votació
 • Dos certificats idèntics d’estar inscrit en el Cens Electoral de Residents Absents i un sobre en el qual ha de figurar la direcció de la Junta Electoral competent.
 • Un sobre amb la direcció de l’Oficina Consular o Secció Consular de la Missió Diplomàtica on l’elector està inscrit.

Aquests documents s’enviaran al sol·licitant per correu certificat fins al 1 de desembre, inclòs, si no hi ha impugnacions sobre la proclamació de cap candidatura, o fins al 9 de desembre, si s’hagués impugnat la proclamació d’alguna candidatura.

L’estat de la tramitació de les sol·licituds de vot per correu es pot consultar online en la
Sede electrónica del Instituto Nacional de Estadística

Modalitats de vot:

En aquestes eleccions al Parlament de Catalunya són tres les vies per a poder exercir el vot:

Vot per correu adreçat a ambaixades i consolats (electors CERA): Els electors inscrits al CERA que optin per exercir per correu el seu dret de vot, ha d’incloure en el sobre adreçat a l’Oficina Consular en la qual estiguin inscrits, el sobre de votació amb la papereta i el certificat d’inscripció en el CERA, fotocòpia del passaport o del DNI expedits per les autoritats espanyoles o, si no, certificació de nacionalitat o certificació d’inscripció en el Registro de Matrícula Consular expedida pel Consolat d’Espanya en el país de residència i enviar-ho tot en el sobre adreçat a l’Oficina Consular o Secció Consular de la Missió Diplomàtica a la qual l’elector estigui adscrit, por correu certificat no més tard del 17 de desembre.

Vot en urna (electors CERA):  Del 17 al 19 de desembre, ambdós inclosos, votació en urna a la Secció Consular:

 • Diumenge 17/12 de 10.00-17.00 h
 • Dilluns 18/12– 09.00-20.00 h
 • Dimarts 19/12– 09.00-20.00 h

La votació en urna es realitza utilitzant les paperetes que us han enviat per correu.

IMPORTANT: No és possible pels electors inscrits al CERA l’enviament per correu del vot a la Junta Electoral Provincial. La possibilitat, vigent en eleccions anteriors a 2012, de poder enviar els sobres i documents directament a les corresponents Delegacions de la Junta Electoral Provincial ha estat suprimida. A les eleccions al Parlament de Catalunya de 2012 i 2015 es van anular milers de vots de persones que per inèrcia d’anteriors processos electorals van enviar el seu vot a la seva Junta Electoral Provincial. Si us plau, recordeu que aquesta possibilitat ha estat suprimida.

Vot per correu adreçat a la mesa electoral d’origen (electors ERTA): Si ets elector ERTA, un cop rebuda la documentació en el teu domicili, has de votar per correu (no pots votar en urna), enviant el sobre amb la papereta de vot i el certificat d’inscripció en el ERTA, fotocòpia del passaport o del DNI expedits per les autoritats espanyoles o, sinó, certificació de nacionalitat o certificació d’inscripció en el Registro de Matrícula Consular expedida pel Consolat d’Espanya en el país de residència i enviar-ho tot en el sobre adreçat a la mesa electoral de la teva circumscripció a Catalunya, per correu certificat, fins al 17 de desembre (inclòs).

Electors del CERA temporalment a Espanya
Si algun elector del CERA es troba temporalment a Espanya durant aquest procés electoral, podrà sol·licitar (com també els residents a Espanya) el vot per correu a partir de la data de la convocatòria fins al dia 11 de desembre (inclòs), sense que això impliqui la baixa en el CERA. A aquest efecte, haurà de complimentar una sol·licitud disponible en qualsevol oficina de Correus d’Espanya i adreçar-la a la Delegació Provincial de l’Oficina del Cens Electoral de la seva província d’inscripció. Els electors hauran de signar la sol·licitud i comprovar que el funcionari de Correus posa la data i el segell corresponent. Un cop rebuda la documentació electoral en la direcció d’Espanya indicada a la sol·licitud, l’elector enviarà el seu vot per correu certificat, no més tard del dia 17 de desembre. Aquests electors no podran votar personalment en la mesa electoral.

Electors residents a l’exterior que no s’hagin inscrit ni al CERA ni a l’ERTA
Si no esteu inscrits ni al CERA ni a l’ERTA i no voleu fer-ho, aleshores compteu, a tots els efectes, com a ciutadà empadronat a Catalunya. Podreu exercir el vostre dret de vot presencialment (desplaçant-vos a Catalunya el dia de les eleccions) o exercint el Vot anticipat per correu del 28 d’octubre al 22 de novembre, adreçant-vos a qualsevol oficina de correus de l’Estat espanyol per tal d’obtenir l’imprès de sol·licitud de vot que haurà de lliurar a la mateixa oficina. Un cop presentada la sol·licitud, els serveis de correus en notifiquen la presentació a l’Oficina del Cens Electoral de tal manera que el sol·licitant perd el dret de vot presencial el dia de les eleccions. L’Oficina del Cens Electoral envia la documentació electoral corresponent per correu certificat al domicili (a Catalunya) indicat per l’interessat, entre el 25 de novembre i l’1 de desembre. La documentació facilitada inclou el sobre adreçat a la mesa electoral que correspongui a l’interessat on haurà d’introduir la documentació corresponent i enviar-la com a màxim abans del 17 de desembre.

Mail d’informació on podeu consultar tots els dubtes: info@casalberlin.de