El “Katalanischer Salon e.V.” – Casal Català de Berlín – convoca la novena edició dels “Jocs Florals” en llengua catalana en la qual es concedeixen 4 premis:

Premi “Català sense fronteres” de narració curta i de poesia per a estudiants i ex-estudiants de català, la llengua materna dels quals no sigui la catalana. No es podran presentar a certamen ni els autors guanyadors de la darrera edició, ni els membres de la Junta del “Katalanischer Salon e. V.” ni del Jurat.

Premi “Jocs Florals” de narració curta i de poesia per a participants de llengua materna catalana. No es podran presentar a certamen ni els autors guanyadors de la darrera edició, ni els membres de la Junta del “Katalanischer Salon e. V.” ni del Jurat.

B A S E S

1. Els treballs s’han d’ escriure en llengua catalana i són de tema lliure.
2. Els textos no han d’haver estat publicats abans ni haver participat en altres certàmens.
3. Es podrà participar amb un màxim d’un treball per autor i gènere.
4. Els textos tindran les següents característiques:

● Narració curta:
Màxim de quatre pàgines DIN A4 escrites per una cara
Tipus de lletra: Arial 12
Marges de 2,5 cm i espai entre línies d’1,5 cm

● Poesia
Màxim de 80 versos a dos espais
Tipus de lletra: Arial 12

El termini de presentació d’originals finalitza el 12 d’abril de 2015 a les 20.00 hores.

Els treballs s’hauran d’enviar a la adreça electrònica: ix_jocs_florals_kasal@yahoo.de

A l’assumpte del correu electrònic haurà de constar:

– la paraula “kasal”,
– el premi a què opten: “Català sense fronteres” o bé “Jocs Florals”
– els pseudònim de l’autor

En l’espai reservat per al text del correu electrònic hi constaran les dades personals de l’autor:

– nom i cognom
– adreça
– edat
– i número de telèfon
– mitjà pel que s’ha assabentat del certamen

Els treballs s’adjuntaran en forma d’annex “Word” (.doc).

Els treballs hauran de portar títol i s’hauran de signar amb el pseudònim de l’autor.

P R E M I S

A cadascuna de les quatre categories s’atorgarà un primer premi consistent en un lot de llibres, pel·lícules i música en català.

MEMBRES DEL JURAT

El Jurat estarà integrat per lectors de català de diverses universitats alemanyes.

ALTRES INFORMACIONS

Després de rebre el correu electrònic, el “Katalanischer Salon e. V.”, confirmarà la recepció d’aquest i farà arribar el treball als membres del jurat. Els membres del jurat només rebran l’assumpte del correu electrònic i l’annex adjunt. Així es garantirà l’anonimitat dels autors.

Els noms dels guanyadors i les obres premiades es publicaran a la pàgina web del “Katalanischer Salon e.V.” el dia 26 d’abril de 2015. Amb la participació en el certamen s’autoritza la publicació dels treballs guanyadors a la dita pàgina web.